หน้าแรก

คอร์ส ก.พ. ออนไลน์ 2564

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ตลอดทั้งปี ถึง 31 ธ.ค. 64 หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าเรียนได้ทันที

เหมาะสำหรับผู้เรียนรุ่นใหม่ รักเทคโนโลยี สะดวก รวดเร็ว สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูซ้ำกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด

เคล็ดลับและเทคนิคจัดการข้อสอบ ติวตรงจุดวิชาที่ออกสอบ คัดโจทย์จริงที่ กพ ออกสอบในรอบ 5 ปี พาแก้โจทย์แบบละเอียด

แสดงวิธีคิด วิธีทำ เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของผู้สอน ซึ่งสอบผ่าน ก.พ. มาแล้วทั้ง 3 ระดับ (ปวช. ปวส. ป.ตรี)

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสมัครเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
ลดทันที 50% จากปกติ 3,180.- เหลือเพียง 1,590.-

กลุ่ม 1 : วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดที่จะได้รับ

บทเรียนวิดีโอ 13 ชม. 7 นาที ไม่สามารถโหลดได้

เอกสารประกอบการติว รวม 68 หน้า โหลดได้เป็นไฟล์ pdf

แนวข้อสอบท้ายบทเรียน รวม 115 ข้อ โหลดได้เป็นไฟล์ pdf

Start
แนะแนวการสอบ ก.พ. 2564
ดูตัวอย่างฟรี
00:15
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ดูตัวอย่างฟรี
01:33
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
01:53
1.3 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
00:40
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน 20 ข้อ
Download
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
01:37
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 20 ข้อ
Download
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
3.1 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดูตัวอย่างฟรี
01:39
3.2 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
01:43
3.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
01:01
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จำนวน 20 ข้อ
Download
4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4.1 ประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
ดูตัวอย่างฟรี
00:54
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 20 ข้อ
Download
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5.1 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดูตัวอย่างฟรี
01:02
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ข้อ
Download
6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
6.1 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
00:51
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ จำนวน 20 ข้อ
Download

กลุ่ม 2 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) แนะแนววิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดที่จะได้รับ

บทเรียนวิดีโอ 8 ชม. 24 นาที ไม่สามารถโหลดได้

เอกสารประกอบการติว รวม 46 หน้า โหลดได้เป็นไฟล์ pdf

แนวข้อสอบท้ายบทเรียน รวม 145 ข้อ โหลดได้เป็นไฟล์ pdf

Start
แนะแนวการสอบ ก.พ. 2564
ดูตัวอย่างฟรี
00:15
1. อนุกรม
1.1 อนุกรม
ดูตัวอย่างฟรี
01:01
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ อนุกรมพร้อมเฉลย จำนวน 30 ข้อ
Download
2. อุปมาอุปไมย
2.1 อุปมาอุปไมย
00:27
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ อุปมาอุปไมยพร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
Download
3. คณิตศาสตร์
3.1 คณิตศาสตร์
01:15
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จำนวน 15 ข้อ
Download
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (ตาราง)
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตาราง)
ดูตัวอย่างฟรี
01:18
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ ตารางพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
5. การสรุปความจากสัญลักษณ์
5.1 การสรุปความจากสัญลักษณ์
ดูตัวอย่างฟรี
01:26
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
6. การสรุปความจากภาษา
6.1 การสรุปความจากภาษา
00:56
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ เงื่อนไขทางภาษาพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
7. การเรียงประโยค
7.1 การเรียงประโยค
00:46
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ การเรียงประโยคพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
8. บทความสั้น
8.1 บทความสั้น
00:41
เอกสารประกอบการติว
Download
แบบทดสอบ บทความสั้นพร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ
Download
9. ภาษาอังกฤษ
9.1 Conversation (ประโยคสนทนา)
5:01
9.2 Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน)
5:09
9.3 Structure (โครงสร้างประโยค)
4:03
9.4 Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)
4:41
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย จำนวน 25 ข้อ
Download

ติวโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ

 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวช. (ระดับ 1)
 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวส. (ระดับ 2)
 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี (ระดับ 3)

ติวเตอร์เป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

 • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
 • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • ปลัดอำเภอ

ผมมีความลับมาบอกครับ…

1. บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

เราเรียนจนถึง ป.ตรี, ป.โท แล้วหวังว่า ข้อสอบจะออกตามวิชาต่างๆ ที่เราเรียนมานั้นไม่ถูกทั้งหมด บางคนประมาทไม่อ่านหนังสือไปสอบเลย พอเปิดข้อสอบออกมา เหวอเลย! เพราะข้อสอบ ก.พ. เป็นข้อสอบประยุกต์ บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนไปสอบ

2. ข้อสอบใหม่แต่หลักการทำยังเหมือนเดิม

สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่หลักการทำข้อสอบยังเหมือนเดิม นั้นหมายความว่า ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับข้อสอบโอกาสที่เราจะสอบผ่านก็มีมาก!

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสมัครเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ลดทันที 50% จากปกติ 3,180.- เหลือเพียง 1,590.-

เรียนเฉพาะกลุ่ม 1

990.-
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 • จากปกติ 1,590.-

เรียนทั้ง 2 กลุ่ม

1,590.-
 • เรียนทั้ง 2 กลุ่มวิชา จบในคอร์สเดียว
 • ลด 50% จากปกติ 3,180.-

เรียนเฉพาะกลุ่ม 2

990.-
 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์, อังกฤษ
 • จากปกติ 1,590.-